Những người bạn cũ...

[Thành viên mới xem được link. ]

Đây là hai người bạn cũ từ thuở thiếu thời, cũng là đồng môn của tôi
tại Trường P.T. cấp II Nguyễn Quốc Ân, Yên Mô, Ninh B́nh, khóa học 1954 - 1957:
anh Lê Phong Nhă (thôn Hưng Hiền) và anh Vũ Đức Hỷ (thôn Tiên Hưng).

Ảnh chụp tại Đ́nh Làng Nộn Khê, khi các anh đến thăm Làng.

LNg.BXL.

Các bài cùng chuyên mục: