Tôi hoàn toàn nhất trí. Tại sao không nhân dịp này phát động mạnh việc gây qũy cho Diễn đàn, để có thể làm được những việc ư nghĩa tương tự như thế? Thành viên của Diễn đàn là người làng khá đông mà!